top of page

הזמנה לכנס שותפים

חברי פרויקט "יוקה פארק יהלומים",

הנכם מוזמנים בזאת לכנס שותפים:

אברהם בומה שביט 1 ראשל"צ

אתר ״יוקה פארק לעסקים״

בין השעות

18:00-20:30

יום חמישי

07/10/2021

מטרת הכנס

עדכונים מרכזיים אודות הפרויקט וקבלת החלטות בנושא תוספת חניות ומחסנים.

תכנית הכנס

18:00-18:30

התכנסות וכיבוד קל.

18:30-18:45

דברי פתיחה, מארגני הקבוצה - "יוקה פארק", עו"ד משה אביטן.

18:45-19:00

עדכונים תכנוניים מרכזיים, אדריכל הפרויקט ,"כרמיל אדריכלים", אודי כרמיל.

19:00-19:10

עדכונים ודגשים אודות ביצוע הפרויקט ,אינג' אבי פירקיס ממשרד, "א.פ.נ ניהול הנדסי בע"מ".

19:10-19:20

היבטי הרישוי של הפרויקט , אינג' רינה גוטמן.

19:20-19:30 

הצגת הבנק המלווה, תהליכי עבודה במהלך הליווי הבנקאי ועסקת תוספת החניות והמחסנים , רו"ח הפרויקט אלי הילל.

19:30-19:45

סטאטוס משפטי של הפרויקט והצגת עסקת החניות והמחסנים ,משרד עו"ד גולדפרב זליגמן, עו"ד ארנון כהן.

19:45-20:00

דברי סיכום ועריכת הצבעה.

נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס!

יוקה פארק יהלומים.webp

07.10.2021

bottom of page